AMT News.

รับตรง59 นักเรียนนายสิบแผนที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร 2559

http://www.enttrong.com/2156

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่
ประจำปีการศึกษา 2559

 

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 28 ธันวาคม 2558 – 12 กุมภาพันธ์ 2559
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 15 – 26 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 4)

 

สาขาที่เปิดรับ

 • นักเรียนนายสิบแผนที่ หลักสูตร 2 ปี
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.2
 • เป็นชายโสด อายุ 18 – 20 ปี บริบูรณ์
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือกภาควิชาการ
 • สอบพลศึกษา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กรุงเทพฯ
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4