AMT News.

ทัพฟ้ารับนักเรียนจ่าอากาศ 2559

cr. https://blog.eduzones.com/magazine/151064
กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
ประจำปีการศึกษา 2559

รับสมัครผู้สำเร็จวุฒิการศึกษา
- มัธยมศึกษาปีที่ 6
- ปวช.ทุกสาขาหรือเทียบเท่า

สมัครทางอินเทอร์เน็ต
ที่ www.atts.ac.th

วันที่รับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2558 - 31ม.ค.2559

ติดตามข่าวสารการสมัครที่
www.atts.ac.th

ที่มาของภาพและข้อมูล- โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ