AMT News.

เปิดรับอีกเพียบ!! รับตรงทั่วประเทศ 58 รอบที่ 2 ม.แม่ฟ้าหลวง

เปิดรับอีกเพียบ!! รับตรงทั่วประเทศ 58 รอบที่ 2 ม.แม่ฟ้าหลวง
>> สาขาที่เปิดรับ
 
เปิดรับอีกเพียบ!! รับตรงทั่วประเทศ 58 รอบที่ 2 ม.แม่ฟ้าหลวง
เปิดรับอีกเพียบ!! รับตรงทั่วประเทศ 58 รอบที่ 2 ม.แม่ฟ้าหลวง


>> คุณสมบัติผู้สมัคร
 
เปิดรับอีกเพียบ!! รับตรงทั่วประเทศ 58 รอบที่ 2 ม.แม่ฟ้าหลวง

เปิดรับอีกเพียบ!! รับตรงทั่วประเทศ 58 รอบที่ 2 ม.แม่ฟ้าหลวง
เปิดรับอีกเพียบ!! รับตรงทั่วประเทศ 58 รอบที่ 2 ม.แม่ฟ้าหลวง

>> รายละเอียดการรับสมัคร
         - เปิดรับสมัคร 24 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2558
         - สามารถเลือกสมัครได้ 2 อันดับ
         - สาขาที่ไม่สามารถเลือกเป็นอันดับ 2 ได้คือ
               * สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
               * สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน)


>> หลักฐานการสมัคร
         - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
         - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1  ฉบับ
         - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ  1  ฉบับ (ถ้ามี)
         - สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  1  ฉบับ


>> เกณฑ์ในการคัดเลือก
 
เปิดรับอีกเพียบ!! รับตรงทั่วประเทศ 58 รอบที่ 2 ม.แม่ฟ้าหลวง
เปิดรับอีกเพียบ!! รับตรงทั่วประเทศ 58 รอบที่ 2 ม.แม่ฟ้าหลวง
*** เพิ่มเติม
         - ปวช. ใช้ผลคะแนน V-NET วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป (รหัส 51)
         - กศน. ใช้ผลคะแนน N-NET สาระความรู้พื้นฐาน สาระการพัฒนาสังคม (รหัส 422)
         - หลักสูตรอื่นๆ หรือเทียบเท่า ใช้คะแนนสอบของ สทศ. เทียบเท่าวิชาสังคมศึกษา


>> เกณฑ์ขั้นต่ำวิชาภาษาอังกฤษ
         - ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต้องสอบได้คะแนน
           วิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 50%
         - ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
           (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) ต้องสอบได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 45%
         - ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
           ต้องสอบได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 40%
         - ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ ต้องสอบได้คะแนนวิชา
           ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 30%


>> สมัครเลย คลิกที่นี่ 

>> อ่านระเบียบการฉบับเต็ม คลิก 


CR. http://www.dek-d.com/admission/37485/