AMT News.

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนทีทหาร รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนทีทหาร รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2558

วันรับสมัคร
22 ธันวาคม 57 - 27 กุมภาพันธ์ 58
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- แผนการเรียน วิทย์-คณิต
- GPAX 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.20
- เพศชาย อายุ 17 - 20 ปี

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์การคัดเลือก
- สอบภาควิชาการ คณิต ฟิสิกส์ อังกฤษ ไทยและสังคม
- ตรวจร่างกาย
- สอบพลศึกษา
- สอบสัมภาษณ์

การสมัคร

การซื้อระเบียบการและใบสมัคร
- สั่งซื้อทางไปรษณีย์ (15 ธ.ค. 57 - 13 ก.พ. 58) ราคา 150 บาท
- ซื้อด้วยตนเอง (15 ธ.ค. 57 - 27 ก.พ. 58) ราคา 100 บาท
การสมัคร
สมัครทางไปรษณีย์ (22 ธ.ค. 57 - 13 ก.พ. 58)
- ค่าสมัครรวมค่าจัดส่ง 140 บาท โดยส่งธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.หลานหลวง 10102 ในนามเรืออากาศโทหญิง ลักษมี ศรีวรรณพฤกษ์ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เลขที่ 111 ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 พร้อมหลักฐานการสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร (16 ก.พ. - 27 ก.พ. 58)
- ค่าสมัคร 100 บาท

กำหนดการ
รับสมัคร สมัครทางไปรษณีย์ 22 ธ.ค. 57 - 13 ก.พ. 58
รับสมัคร สมัครด้วยตนเอง 16 ก.พ. - 27 ก.พ. 58
สอบภาควิชาการ 4 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบภาควิชาการ 13 มี.ค. 58
ตรวจร่างกาย 16 มี.ค. 58
สอบพลศึกษา 18 มี.ค. 58
สอบสัมภาษณ์ 19 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย 26 มี.ค. 58

 

http://www.trueplookpanya.com/new/guidance/admission_news_detail/1115/