AMT News.

กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รับบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี 2558

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ติดตามรายละเอียดได้ที่

http://job.rtaf.mi.th/2015/index.html