AMT News.

วิทยาลับพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัคร นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

  • 26 มกราคม – 26 มิถุนายน 2558
  • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 – ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าทางวิชาชีพ
  • มีสถานภาพโสด อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี
  • (หน้า 2, 11)

จำนวนรับ

  • ประเภททุนส่วนตัว-ชายและหญิง 100 คน
  • (หน้า 2, 11)

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย...อ้างอิง http://www.enttrong.com/1181