AMT News.

รับตรง โควตา พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปี 58

 

 

 

 

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก
เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

เปิดรับสมัคร 9-21 ธันวาคม 2557

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก(บุคคลทั่วไป) จำนวน 42 คน
เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติทั่วไป

- หญิง สูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม

- ชาย  สูงไม่น้อยกว่า 160เซนติเมตร  รอบอกก่อนหายใจเข้าไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตรเมื่อหายใจออกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร

- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ชั้นม.ปลายสายวิทย์

 

เกณฑ์คัดเลือก

GAT เชิ่อมโยง 15 %

GAT ภาษาอังกฤษ 20%

PAT1 20%

PAT2 45%

 

ระเบียบการสมัครบุคคลทั่วไป คลิ๊กที่นี่

ระเบียบการสมัครบุตรตำรวจ คลิ๊กที่นี่